[مجموعه عکس] چند پلان از زندگی

چند پلان از زندگی، تصویرهایی از یک زندگی در خلاء و رمز آلودست که حضورِ کاملی از انسان را ارائه نمی دهد، تنها تصویر واضح از انسان، تصویر دوم این مجموعه ست که کودکی را در خواب نشان می دهد، این تنها نشانه ی زنده ی این زندگی ست.