[مجموعه عکس] توسل

وسل امریست درونی، بودن در مکان، همیشه حقیقی نیست، گاهی نبودنِ در مکان حقیقی ترین وجودهاست، برای زیارت، برای توسل، برای عقیده ات، کافیست چشمهایت را ببندی و خلوص داشته باشی، آن زمانست که خودت را در مکان می بینی و غرق می شوی…

[مجموعه عکس] روزهای پیله گی

کیارنگِ علایی: “عنوان بر وجه شاعرانه عکس ها موکدا صحه می گذارد و تماشاگر را به سمت انتزاعی آثار فرا می خواند. آن چه به جز این خصیصه در عنوان انتخابی به چشم می آید یک جور دعوت به «درون» است، دعوت به «کنش های درونی»، دعوت به یک «سکوت مرموز و دلپذیر» که پیله […]