[مجموعه عکس] سفرِ درونی

رومن رولان در کتاب سفرِ درونی، در مقدمه ای با عنوان “دعوت به سفر” می نویسد: عمری دراز و اندیشمندانه، آزمونی ست بزرگ، گاه، آن حتی حاصلِ پایانی آزمونهای یک خانواده و دودمان ست، پاسخی به معمای چندین سده ی آن، میوه ی رسیده ی رویش کندپوی آن که نشان خطاها، کامیابی ها، فضیلت ها […]

[مجموعه عکس] هزار توی زنی که منم

زن از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته ست، در این مجموعه سعی شده ست به ذات زن از دیدگاهی تمثیلی نگاه شود. زن در هر کجا و هر مقام و مکان و منزلتی که باشد، در ذات او روحیه پرورش دهی هست، این پرورش دهی مصادیق گوناگونی دارد، ممکنست در خانواده باشد، ممکن ست در […]