[وبلاگ] هرگز آباد

– ما درونِ شهرها و حرفه ها و خانواده ها؛ زندگی می کنیم؛ اما جایی که به  راستی در آن؛ زندگی می کنیم؛ مکانی مادی نیست؛ جایگاهِ راستینِ زندگی ما همان مکانی نیست که روزهایمان را در آن، سپری می کنیم؛ بلکه جایی ست که در آن امید می بندیم؛ بی آنکه بدانیم، چه چیز امیدوارمان می کند. |رفیق اعلی: کریستین بوبن|

Neverland ,Utopia؛ آرمانشهر , نا کجا آباد , هرگز آباد؛ اینها واژه هایی هستند، که از لحاظِ معنایی و مفهومی قرابت بسیاری با هم دارنداز دیدگاهِ پل ریکور؛ آرمانشهر؛ عبارت ست از فرا افکندنِ خیال به خارج از واقع؛ در جایی دیگر که یک نا مکان ست؛ در حقیقت؛ آرمانشهر مکان نیست؛ فضاییست غوطه ور در بی مکانی و بی زمانی…
Gianni Grattacaso برای نشان دادنِ این هرگز آباد از نوعی تقارن و تعادل در عکس هایش استفاده می کند؛ تقارنی کاملا هوشمند و سنجیده؛ استفاده از فضاهایی نه چندان بکر و حتی آشنا که همین تقارن؛ آن را به فضایی دیگرگونه و نا ممکن بدل می نماید.
– عالمِ معنا هیچ تفاوتی با دنیای مادی ندارد؛ عالمِ معنا، چیزی جز دنیای مادی نیست که سرانجام به تعادل می رسد. |رفیق اعلی: کریستین بوبن|
*این هرگـــــــــز آبادِ Gianni ست*
در تمامی عکسها؛ نور، سهمِ عمده ای را از لحاظِ بار معنایی بر دوش می کشد؛ فضایی متقارن که از هر دو سو به نور ختم می شود.ضمن اینکه در برخی از عکسها علاوه بر آن سرشاری حاصل از وسعت و بی انتهایی این ناکجا آباد؛ به نوعی فضای راز آلودِ گوتیک را هم یاد آوری می کند؛ این وهم و این  رمز آلودگیِ ؛ در کنار خارج شدن از مرزهای واقعیت؛ وسعت معنایی دلنشینی را به فضای عکسها هدیه داده ست؛ که در هرچه بیشتر نزدیک شدن ِ آنها به نامکان در نا زمان؛ نقش بسزایی را داشته ستنوعِی رهایی و تعلیق در فضا و زمان در کلیه ی آثار مشهودست و بسیار نزدیک به دیدگاه ریکور؛ طرحی کمالگرایانه و غیر قابلِ تحقق؛ نوعی منطقِ دیوانه وارِ “همه یا هیچ” با اذعان بر کارکردِ پنهان رهایی بخشی
– یک هیچ؛ می تواند شما را به زندگیتان بسپارد؛ و یک هیچ می تواند شما را از آن باز ستاند؛ یک هیچ، سرنوشتِ همه چیز را رقم خواهد زد. |رفیق اعلی: کریستین بوبن|
*با توجه به مکاتبه ای که با Gianni Grattacaso داشتم؛ ایشان اذعان فرمودند که عکسها الهام گرفته از یک ترانه ایتالیایی ست (ازEdoardo Bennato ) و همچنین برای من نوشته بودند که بهتر ست نامِ این مجموعه ” جزیره ای که نیست” باشد . 

All Photos
|Neverland Series: Gianni Grattacaso|

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *