[مجموعه عکس] روزهای پیله گی

کیارنگِ علایی: “عنوان بر وجه شاعرانه عکس ها موکدا صحه می گذارد و تماشاگر را به سمت انتزاعی آثار فرا می خواند. آن چه به جز این خصیصه در عنوان انتخابی به چشم می آید یک جور دعوت به «درون» است، دعوت به «کنش های درونی»، دعوت به یک «سکوت مرموز و دلپذیر» که پیله […]